LỄ TỔNG KẾT TẤT NIÊN 2013

Chủ nhật,14/12/2013

 

 

 

 

 

MC LÊ TÂM

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

CHỦ TỊCH HĐQT PHÁT BIỂU 

 

 

 

ASM & SUP KHU VỰC TP.HCM

 

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH MIỀN NAM

 

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH MIỀN BẮC

 

 

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC TP.HCM

 

 

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN

 

 

GIÁM  ĐỐC KHU VỰC TÂY BẮC & KHU VỰC MIỀN ĐÔNG

 

 

CA SĨ TUYẾT MINH

 

 

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG HOA & QUÀ CHO NHÀ PHÂN PHỐI

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG HOA & QUÀ CHO KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG HOA & QUÀ CHO KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG HOA & QUÀ CHO KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG HOA & QUÀ CHO KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG HOA & QUÀ CHO KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG BẰNG KHEN & QUÀ CHO PHÒNG KCS

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG BẰNG KHEN & QUÀ CHO CÁC GIÁM ĐỐC KHU VỰC

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG BẰNG KHEN & QUÀ CHO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TIÊU BIỂU CÁC VÙNG MIỀN