LỄ TỔNG KẾT TẤT NIÊN 2014

Thứ 4,13/01/2015

 

TIỆC TẤT NIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI NHÀ HÀNG NAM BỘ

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐQT PHÁT BIỂU 

 

 

 

MC LÊ TÂM

 

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH MIỀN NAM PHÁT BIỂU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG HOA & QUÀ CHO NHÀ PHÂN PHỐI

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG HOA & QUÀ CHO NHÀ PHÂN PHỐI

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG HOA & QUÀ CHO NHÀ PHÂN PHỐI

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG HOA & QUÀ CHO NHÀ PHÂN PHỐI

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG HOA & QUÀ CHO NHÀ PHÂN PHỐI

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG HOA & QUÀ CHO NHÀ PHÂN PHỐI

 

 

NHÀ PHÂN PHỐI ĐÀ NẴNG PHÁT BIỂU

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG BẰNG KHEN & QUÀ CHO GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH MIỀN NAM

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG BẰNG KHEN & QUÀ CHO ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG PHÍA BẮC

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG BẰNG KHEN & QUÀ CHO PHÒNG KCS

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG BẰNG KHEN & QUÀ CHO GIÁM SÁT TIÊU BIỂU CÁC VÙNG MIỀN

 

 

BAN LÃNH ĐẠO TẶNG BẰNG KHEN & QUÀ CHO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TIÊU BIỂU CÁC VÙNG MIỀN

 

 

GIÁM ĐỐC KHU VỰC TP.HCM PHÁT BIỂU

 

 

Phòng KCS biểu diễn văn nghệ

 

 

Phòng KCS biểu diễn văn nghệ